Algemene voorwaarden

Edfin vzw
Einestraat 21
9700 Oudenaarde
BTW/TVA: BE 0672.757.653
Telefoonnummer: 055/30.59.89
E-mail: info@edfin.be
IBAN BE05 0018 1081 3275 – BIC GEBABEBB

De Website (www.edfin.be), de samenstelling en de indeling ervan wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Edfin. Edfin behoudt de exclusieve eigendom van alle rechten verbonden aan de Website of enig onderdeel daarvan.

 1. Algemene voorwaarden gebruiker
 2. Algemene voorwaarden auteur
 3. Gebruiksvoorwaarden Sofia online leerplatform
 4. Privacybeleid en cookiebeleid

1. ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER

 1. Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen
 2. Definities
 3. Reservering voor Externe Opleidingsmomenten
 4. Aanbod van Opleidingen en Opleidingsmomenten
 5. Gepersonaliseerde toegang en programma’s
 6. Duurtijd en modaliteiten van ieder aanbod van de Producten
 7. Eindgebruikers
 8. Prijs
 9. Vertraging bij de levering van de Producten
 10. Facturatie
 11. Betaling en sanctieregeling
 12. Overmacht
 13. Duur van de Overeenkomst en van de Gebruikersaccount
 14. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid
 15. Intellectuele eigendom en verboden gebruik
 16. Annulatie
 17. Geschillenregeling
 18. Gebruikersvoorwaarden voor Webinars en e-learnings
 19. Privacy

1 Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen

1.1 De rechtsverhouding tussen Edfin, de Gebruiker en de Eindgebruiker, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden voor Gebruikers en Eindgebruikers voor reservering van Externe Opleidingsmomenten, aanbod van Opleidingen en Opleidingsmomenten, hierna afgekort AVvGE) en de eventuele specifieke voorwaarden, al dan niet vervat op enig formulier en/of bevestigingse-mail. De AVvGE en de specifieke voorwaarden vormen samen de ‘Overeenkomst'.

1.2 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen tussen Partijen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan.

1.3 De Overeenkomst is van toepassing met uitsluiting van algemene en/of andere voorwaarden van de Gebruiker of Eindgebruiker, zelfs indien deze voorwaarden van de Gebruiker of Eindgebruiker bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van Edfin.

1.5 Edfin behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de AVvGE te wijzigen zo de betreffende wijziging noodzakelijk of nuttig blijkt om enig Product onder de Overeenkomst te kunnen (blijven) verstrekken.

1.6 Enkel de bevestigingsmail na inschrijving op de website verbindt Edfin. De AVvGE zijn opgenomen op de Website en worden goedgekeurd tijdens het inschrijvingsproces.

1.7 Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van kennisname van en als aanvaarding van de Overeenkomst en dus ook van de AVvGE. Als begin van uitvoering worden onder meer beschouwd: het gebruik door de Gebruiker of door om het even welke Eindgebruiker van enig Product via zijn computer of enige verbinding vanuit die computer of het aanmaken van een Account.

1.8 De gehele of gedeeltelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid, krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing, van enige bepaling van de Overeenkomst of schriftelijke afwijking daarvan, laat enkel deze bepaling buiten toepassing en tast de wettigheid, geldigheid of toepasselijkheid van de rest van de Overeenkomst niet aan. In dat geval doet Edfin er alles aan om onmiddellijk te goeder trouw te komen tot de vervanging van de aangetaste bepaling met het oogmerk te komen tot een bepaling die wel wettig, geldig en toepasselijk is met dezelfde strekking als de onwettige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling op de wijze als beschreven in Artikel 1.5.

1.9 Commerciële documenten en aanbiedingen van Edfin scheppen geen verbintenissen in hoofde van Edfin.

1.10 De Gebruiker garandeert de naleving van de Overeenkomst door elke Eindgebruiker. De Gebruiker zorgt ervoor dat iedere Eindgebruiker kennisneemt van de Overeenkomst en door de termen van de Overeenkomst gebonden is.

1.11 Noch de Gebruiker, noch de Eindgebruiker mag de Overeenkomst overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Edfin.

1.12 Edfin heeft het recht om de Overeenkomst, inclusief de daaraan verbonden schuldvorderingen en schulden, over te dragen aan een andere rechtspersoon.

1.13 Elektronische documenten worden uitdrukkelijk door Partijen als bewijsmiddel aanvaard.

1.14 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Edfin houdt geenszins een afstand van recht in.

2 Definities

2.1 In het kader van de Overeenkomst, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

Account De persoonlijke toegang waarover een Gebruiker of een Eindgebruiker beschikt op de Website die hen toestaat om toegang te hebben tot de Producten aan de hand van een persoonlijk emailadres en paswoord
Edfin Edfin vzw met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 21 en met ondernemingsnummer 0672.757.653
Eindgebruiker elke persoon die enig Product gebruikt, hetzij omdat hij zelf gecontracteerd heeft met Edfin als Gebruiker, hetzij omdat hij via een Gebruiker toegang heeft gekregen tot de Producten. In het tweede geval worden de Eindgebruikers door de Gebruiker aangeduid binnen de groep personen zoals bepaald in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden
Externe Opleidingsmomenten Opleiding en/of Opleidingsmomenten georganiseerd door derden zonder dat Edfin enige invloed heeft op organisatie en/of inhoud, dat Edfin aanbiedt of vermeldt op de Website, maar dat uitsluitend onder verantwoordelijkheid van derden wordt geleverd
Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon die verbonden is door de Overeenkomst en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Edfin. De Gebruiker moet een professionele gebruiker zijn. Hieronder wordt verstaan: een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, tussenpersoon in verzekeringen en/of  tussenpersoon in hypothecaire en/of consumentenkredieten evenals hun personeel handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten. De Gebruiker kan wel Eindgebruiker zijn zo hij de enige persoon is die gebruik maakt van de Producten binnen zijn onderneming en zo hij als enige een Account heeft.
Gebruikersaccount Tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot enig Product, verleend door Edfin aan de Gebruiker voor het gebruik in overeenstemming met de Overeenkomst door één of meerdere Eindgebruikers
Interne Opleidingsmomenten Opleiding en/of Opleidingsmoment dat wordt opengesteld voor Gebruiker, Eindgebruikers en/of bepaalde groepen onder de Gebruiker of Eindgebruikers en dat wordt georganiseerd door Edfin of door een Gebruiker
Opleiding Iedere vorming en/of cursus in schriftelijke of elektronische vorm (zoals bv een webinar on demand, e-learning of afstandsonderricht) die ter beschikking wordt gesteld van Gebruikers, Eindgebruikers en/of bepaalde groepen onder de Gebruikers of Eindgebruikers via de website
Overeenkomst De AVvGE en de specifieke voorwaarden.
Partij Edfin, de Gebruiker of de Eindgebruiker
Partijen Edfin, de Gebruiker en de Eindgebruiker of enige combinatie van deze drie Partijen.
Producten Enige dienstverlening van Edfin via de Website, inclusief de reserveringen van Externe Opleidingsmomenten, het aanbod van Opleidingen en Interne Opleidingsmomenten alsook examens
Opleidingsmoment Presentatie die fysiek of via livestream verstrekt wordt en opengesteld wordt voor Gebruikers, Eindgebruikers en/of bepaalde groepen onder de Gebruikers of Eindgebruikers
Website de website via dewelke het Product aan de Gebruiker en/of Eindgebruiker wordt aangeboden (www.edfin.be)

2.2 Behoudens tegenstrijdige bepalingen omvatten de meervouden de enkelvouden en omgekeerd.

2.3 De woorden die niet gedefinieerd zijn, worden bedoeld in hun gebruikelijke betekenis.

2.4 Behoudens tegengestelde precisering, zijn de opsommingen uit de Overeenkomst niet limitatief.

3 Reservering voor Externe Opleidingsmomenten

3.1 Edfin verstrekt op de Website een overzicht van Externe Opleidingsmomenten. Edfin betracht een gevarieerd aanbod weer te geven en dit aanbod geregeld bij te werken, te vervolledigen en te actualiseren.

3.2 Voor een aantal Externe Opleidingsmomenten is het mogelijk een plaats te reserveren op de Website tot 3 dagen voordat het Externe Opleidingsmoment plaats vindt en de betaling uit te voeren via de Website van Edfin. Edfin verzorgt vervolgens de registratie bij de aanbieder van het Externe Opleidingsmoment en stort de ontvangen bedragen door aan de aanbieder van het Externe Opleidingsmoment.

3.3 Edfin geeft geen enkele garantie of geen enkele vorm van waarborg over volledigheid en/of inhoud van de Externe Opleidingsmomenten.

3.4 Edfin kan geen enkele garantie geven inzake beschikbare plaatsen voor het Externe Opleidingsmoment. De Gebruiker of Eindgebruiker kan geen enkel recht putten uit het loutere feit dat het betreffende Externe Opleidingsmoment nog op de Website wordt vermeld en/of dat het registratieproces van Edfin nog inschrijvingen toelaat. Uitsluitend de bevestigingsmail die van Edfin, dan wel van de aanbiedende derde uitgaat, kan gelden als bindende overeenkomst.

4 Aanbod van Opleidingen en Opleidingsmomenten

4.1. Edfin biedt op de Website diverse Opleidingen en Opleidingsmomenten aan in de volgende vormen:

 • a) Opleidingsmomenten die al naargelang de keuze van de Gebruiker of Eindgebruiker of naargelang het specifieke aanbod, kunnen gevolgd worden fysiek (in de vorm van een les gegeven op een meegedeelde locatie), dan wel via live-streaming.
 • b) Door Edfin ter beschikking gestelde Opleidingen die raadpleegbaar zijn via de Website.

4.2. De Opleidingen en Opleidingsmomenten kunnen zowel afkomstig zijn van:

 • a) Edfin zelf die de bedoelde Opleidingen en Opleidingsmomenten opmaakt in het kader van haar missie en sectorondersteunende doelstellingen.
 • b) Derden op wie Edfin een beroep doet om bepaalde Opleidingen en Opleidingsmomenten op te maken of te verstrekken, met dien verstande dat zij zich hebben onderworpen aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden voor Auteurs (AVvA)
 • c) Gebruikers, Eindgebruikers en andere auteurs die Opleidingen aanleveren voor de Website, met dien verstande dat zij zich tevens hebben onderworpen aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden voor Auteurs (AVvA).

4.3. Edfin kan naar eigen inzicht bepaalde Opleidingen en Opleidingsmomenten accrediteren opdat die Opleidingen en Opleidingsmomenten in aanmerking komen voor de verplichte vorming en bijscholing van Gebruikers en/of Eindgebruikers. De betreffende accreditatie verleent evenwel geen enkele verdergaande garantie of verplichting op dan de inhoudelijke garanties en verplichtingen die het verlenen van die accreditatie met zich brengt. Edfin geeft met andere woorden geen garanties inzake actualiteit, juistheid en volledigheid, buiten haar eigen verplichting inzake controle en nazicht.

4.4. Behoudens andersluidend beding, aanvaarden de Gebruiker en de Eindgebruiker dat de Opleidingen en Opleidingsmomenten standaardproducten zijn die niet specifiek voor hun behoeften gecreëerd werden. Edfin geeft geen garantie voor en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor wat betreft het vermogen van de Opleidingen en Opleidingsmomenten om aan de specifieke behoeften van de Gebruiker en de Eindgebruiker te beantwoorden.

4.5. De Opleidingen worden niet verkocht en kunnen uitsluitend gebruikt worden onder de bepalingen van de Overeenkomst. Edfin behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker of de Eindgebruiker door de Overeenkomst verleend zijn. De Opleidingen en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten blijven de uitsluitende eigendom van Edfin of derde Auteurs.

4.6. Mits aanvaarding van de termen van de Overeenkomst, verleent Edfin de Gebruiker één Gebruikersaccount per eindgebruiker. Dat zijn de enige rechten die worden verleend. 0p grond van de Overeenkomst mag de Gebruiker Opleidingen en Opleidingsmomenten ter beschikking stellen van een contractueel bepaald aantal Eindgebruikers. Eén enkel Gebruikersaccount mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers worden uitgeoefend. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de toegangscontrole van de Eindgebruikers tot het Product.

5 Gepersonaliseerde toegang en programma’s

5.1 Een Gebruiker kan voor iedere Eindgebruiker bepalen tot welke Opleidingen en Opleidingsmomenten hij of zij toegang heeft.

5.2 Een Gebruiker kan voor iedere Eindgebruiker een programma samenstellen met te volgen Opleidingen en Opleidingsmomenten, waarbij die Gebruiker vervolgens op de hoogte wordt gehouden via de Website van de voortgang en naleving van dit programma door de betreffende Eindgebruiker(s). Voor wat betreft de Externe Opleidingsmomenten kan Edfin evenwel louter informatie geven aangaande de genomen inschrijvingen, niet aangaande de effectieve aanwezigheid van de betreffende Eindgebruiker(s).

5.3 Edfin draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de volledigheid en/of relevantie van het gekozen opleidingsprogramma.

6 Duurtijd en modaliteiten van ieder aanbod van de Producten

6.1 Edfin behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Overeenkomst of enig Product stop te zetten nadat de Gebruiker voorafgaandelijk, minstens 14 dagen op voorhand, per email werd geïnformeerd. De bedoelde kennisgeving wordt automatisch geacht ook te zijn verricht aan alle Eindgebruikers. De Gebruiker en de Eindgebruiker kunnen in dat geval geen schadevergoeding vragen, niettegenstaande het recht om de terugbetaling van eventueel betaalde sommen te vorderen die voor toekomstige periodes betaald waren.

6.2 Alle Opleidingen, Opleidingsmomenten kunnen vernieuwd, gewijzigd en/of vervangen worden, geheel of gedeeltelijk. Voor zover beperkte beschikbaarheid van enig Product of plaatsen geldt, kan Edfin nooit gehouden zijn tot meer dan de beschikbare Producten of plaatsen.

6.3 Edfin heeft het recht om enig Product, waarvan de inhoud bv. als achterhaald of anderszins niet meer correct wordt bevonden, van de Website te halen, ook zonder verschijning van een nieuwe versie. De Gebruiker en de Eindgebruiker kunnen hiervoor geen enkele schadevergoeding vorderen.

7 Eindgebruikers

7.1 Voor iedere Eindgebruiker dient de Gebruiker een apart Gebruikersaccount te bekomen, tenzij de Gebruiker ook meteen de enige Eindgebruiker is. De Gebruiker mag niet aan meer Eindgebruikers toegang verlenen dan het aantal verworven Gebruikersaccounts waarover die Gebruiker beschikt, zelfs al is het aantal gelijktijdige gebruikers niet hoger dan het aantal Gebruikersaccounts. Het is verboden dat meerdere natuurlijke personen dezelfde Account gebruiken. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij in dat verband de nodige maatregelen zal nemen opdat dergelijke situaties vermeden worden.

7.2 In geval van onjuiste opgave van het aantal of de identiteit van de Eindgebruikers, kan Edfin onmiddellijk een einde stellen aan de Overeenkomst ten laste van de Gebruiker, zonder dat enige vergoeding aan de Gebruiker of Eindgebruikers verschuldigd kan zijn.

7.3 De Gebruiker zal Edfin onmiddellijk verwittigen van de wijzigingen van het aantal Eindgebruikers evenals van de wijzigingen van de identiteit van de Eindgebruikers. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geldigheid en actualiteit van de verschafte informatie bij de aanmaak en het beheer van de Accounts van de Eindgebruikers hierbij inbegrepen.

7.4 Iedere Eindgebruiker zal toegang hebben tot de Producten via zijn Account.

7.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de Overeenkomst door de Eindgebruikers. Elke inbreuk door een van de Eindgebruikers wordt ook geacht begaan te zijn door de Gebruiker.

7.6 Edfin behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen, een Account af te sluiten, delen van de Website af te sluiten of te wijzigen wanneer de Gebruiker – of een van de Eindgebruikers onder zijn/haar verantwoordelijkheid – enige bepaling van de Overeenkomst schendt.

8 Prijs

8.1 De prijs is deze zoals op ieder relevant deel van de Website vermeld.

8.2 De prijzen worden opgegeven in EUR en zijn steeds inclusief btw. Elke verhoging van het btw-tarief valt ten laste van de Gebruiker.

8.3 De bestellingen en reservaties worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

8.4 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kan er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, worden aangerekend.

8.5 De tijdige en correcte indiening van een projectaanvraag bij de KMO-portefeuille, alsook de tijdige en correcte uitvoering van alle stappen ter vervollediging van het projectdossier met het oog op een tijdige betaling aan Edfin, behoren tot de verantwoordlijkheid van de Gebruiker. 

Elke aanvraag die niet in overeenstemming is met de criteria vooropgesteld door de KMO-portefeuille zelf, wordt door Edfin afgewezen. De toegestane termijnen door de KMO-portefeuille doen geen afbreuk aan de betalingstermijn van Edfin. Het niet-verkrijgen van de subsidie KMO-portefeuille heeft geen invloed op de overeenkomst tussen de Gebruiker en Edfin.

9 Vertraging bij de levering van de Producten

9.1 Ingeval van vertraging in de toegang tot de Producten kan de Gebruiker, voor zover de vertraging niet toe te schrijven is aan onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Edfin, Edfin  in gebreke stellen om de Overeenkomst uit te voeren.

9.2 Bij gebreke van Edfin om hieraan te voldoen binnen de drie weken na de ingebrekestelling zal de Gebruiker het recht hebben de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

10 Facturatie

10.1 De Gebruiker of desgevallend de Eindgebruiker dient zijn ondernemingsnummer/btw-nummer indien hij btw-plichtig is, aan te geven bij inschrijving op de Website. Edfin heeft het recht om de inschrijving op te schorten indien de informatie niet meegedeeld zou worden of wanneer het doorgegeven nummer onvolledig of onjuist zou blijken.

10.2 Facturen worden uitsluitend in elektronische vorm opgemaakt en worden toegezonden per email.

10.3 Betwistingen moeten binnen de 8 kalenderdagen na het versturen per mail kenbaar worden gemaakt.

11 Betaling en sanctieregeling

11.1 De elektronische betalingen via de Edfin Website, verlopen via Ingenico – ePayments. De transactiekosten die hiermee gepaard gaan, worden gedragen door Edfin en zijn inbegrepen in de gepubliceerde prijzen op www.Edfin.be
Betalingen via de kmo-portefeuille verlopen rechtstreeks via het Agentschap Innoveren en Ondernemen en worden op basis van een steekproefsgewijze controle goedgekeurd. De prijs wordt afgerekend op de hierboven vermelde wijze gekozen door de Gebruiker.

11.2 De inschrijving is pas definitief na betaling. Edfin of een derde opleidingsverstrekker die een Extern Opleidingsmoment organiseert, heeft het recht om de toegang tot het Extern Opleidingsmoment te weigeren indien Edfin de betaling niet tijdig heeft ontvangen.

12 Overmacht

12.1 Elk geval van overmacht bevrijdt Edfin van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Gebruiker of Eindgebruiker aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Edfin heeft dan het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande melding als ontbonden te aanzien.

12.2 In voorkomend geval kan Edfin de uitvoering van de Overeenkomst ook tijdelijk opschorten zolang de overmacht duurt en zolang redelijkerwijs nodig is om daarna de normale dienstverlening opnieuw te hervatten.

12.3 Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, epidemie met inbegrip van een pandemie, (ernstige) ziekte, overstroming of enige andere natuurramp, overval, enige tekortkoming of handeling van derden, inclusief leveranciers, en uitzonderlijke verkeershinder.

13 Duur van de Overeenkomst en van de Gebruikersaccount

13.1 De Overeenkomst wordt behoudens uitdrukkelijk afwijkende vermelding in de bijzondere voorwaarden aangegaan voor een onbepaalde duur en is opzegbaar per brief of mail mits inachtname van een opzeggingstermijn van 1 maand.

13.2 Iedere Gebruikersaccount toegekend in het kader van de Overeenkomst heeft dezelfde duurtijd als deze Overeenkomst, behalve indien een Gebruikersaccount om welke reden dan ook eerder wordt stopgezet (bv. omdat een Eindgebruiker de onderneming van de Gebruiker verlaat). Indien de Gebruiker niet langer een professionele Gebruiker is zoals omschreven in artikel 2.1, dan moet de Gebruiker Edfin hiervan binnen de week op de hoogte brengen en wordt het Gebruikersaccount onmiddellijk na kennisname hiervan door Edfin stop gezet. Dit betekent dat de Gebruiker geen Opleidingen of Opleidingsmomenten meer mag volgen. Bij een inbreuk hiertegen kan Edfin niet verantwoordelijk worden gesteld en kan Edfin de eventuele schade geleden tengevolge van deze inbreuk op de Gebruiker verhalen.

13.3 Indien de Gebruiker (of desgevallend de Eindgebruiker) tijdens de duur van de Overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord, stopzetting van betalingen of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt, behoudt Edfin zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een email, zonder ingebrekestelling en zonder enige opzeggingstermijn.

14 Middelenverbintenis en aansprakelijkheid

14.1 Alle verbintenissen van Edfin zijn in principe middelenverbintenissen. Edfin verricht alle redelijke inspanningen om de toegang tot en het goed functioneren van de Website en dus toegang tot de Producten te verzekeren. Edfin verricht alle redelijke inspanningen om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden. De Gebruiker en de Eindgebruiker begrijpen en aanvaarden dat de Website omwille van technische redenen, in het bijzonder in geval van bijwerking of onderhoud, tijdelijk ontoegankelijk gemaakt kan worden.

14.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en zijn verbinding. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elke activiteit die verricht wordt vanaf of via één van zijn Accounts. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige anti-virusprogramma's en voor het regelmatig updaten daarvan.

14.3 Edfin kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien schade voortvloeit uit een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, etc.) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in de systemen, toepassingssoftware, etc.).

14.4 Elke aansprakelijkheid in hoofde van Edfin vervalt indien de Gebruiker of enige Eindgebruiker de aanwijzingen niet heeft opgevolgd, indien de Producten niet oordeelkundig werden gehanteerd of indien enig Product werd gewijzigd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij of zijn Eindgebruikers maken van de in de Producten besloten gegevens. De Gebruiker verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren.

14.5 Edfin kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van Edfin of haar aangestelden zou bewezen worden en slechts in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

14.6 Indien de aansprakelijkheid van Edfin bewezen zou zijn, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, het verlies aan cliënteel, verlies aan data, onbeschikbaarheid van data of enige stijging van de algemene kosten.

14.7 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Edfin en haar leveranciers en/of partners het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor het Product waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.

14.8 Edfin is niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient de Gebruiker of de Eindgebruiker niet te vrijwaren.

14.9 Edfin kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze Overeenkomst door de Gebruiker of de Eindgebruiker en ook niet voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Gebruiker, van de Eindgebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

14.10 Edfin zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende diensten.

14.11 Edfin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet (tijdige) verlening van het Gebruikersaccount

14.12 Edfin kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht als beschreven in deze Overeenkomst.

14.13 Het Product kan verwijzen naar diensten, prestaties en inhoud van derden. Edfin oefent geen controle daarop uit. Edfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor die diensten, prestaties en inhoud en voor enige schade die de Gebruiker of de Eindgebruiker ten gevolge daarvan lijdt of lijden, bv. door de vermeende onvolledigheid of onjuistheid van bedoelde inhoud.

14.14 Edfin stelt alles in het werk opdat de Producten kwaliteitsvol en correct zijn. Hoewel zij dit tot een minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. Edfin kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de Gebruiker of Eindgebruiker lijdt doordat enig Product misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn.

14.15 Edfin is niet aansprakelijk in geval de computerconfiguratie van de Gebruiker of Eindgebruiker niet afgestemd is (hardware en software) op de Website of enig onderdeel ervan. De Gebruiker dient zich voorafgaand aan het afnemen van enig Product naar behoren te informeren aangaande de verenigbaarheid van de hardware of de software met de Website.

15 Intellectuele eigendom en verboden gebruik

15.1 De Gebruiker en de Eindgebruikers verbinden zich ertoe om de eigendoms- en de intellectuele rechten van Edfin op de Producten of enig deel daarvan en/of de Website niet te schenden. De Gebruiker verbindt zich eveneens om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de eerbiediging van de rechten van Edfin door de Eindgebruikers en enige andere persoon waarvoor hij instaat te verzekeren.

15.2 Enkel de opvraging, gedeeltelijk en selectief, van gegevens met het oog op het afdrukken ervan op papier of de uitvoer, gedeeltelijk en selectief, van gegevens op een elektronische drager op niet permanente wijze, zijn binnen de grenzen van het normaal gebruik en voor het uitsluitend persoonlijk gebruik door de Gebruiker of Eindgebruiker toegestaan.

15.3 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Edfin, mag de Gebruiker of Eindgebruiker in geen enkel geval de Website, de Opleidingen en/of examens in haar geheel dan wel gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overmaken, overdragen, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, vertalen, decompileren, demonteren, ontsleutelen, er een afgeleide van maken, herverpakken, verzenden, publiceren, verhuren, verwijderen, er een licentie op verlenen, ze overdragen, verkopen, ongeacht de drager of het middel, of die op welke manier dan ook uitbaten. Elk gebruik van software dat het mogelijk maakt de Websites van Edfin, geheel of gedeeltelijk, al dan niet automatisch, te overlopen, screenen, kopiëren en/of uit te pakken, is strikt verboden.

15.4 De terbeschikkingstelling van Producten mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik daarvan door de Gebruiker binnen zijn onderneming. Uitsluitend personen die binnen de Onderneming van de Gebruiker (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam zijn of de Gebruiker zelf kunnen als Eindgebruiker worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Gebruiker verkregen Gebruikersaccounts.

15.5 Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Edfin.

15.6 Bovenvermelde bepalingen gelden ook voor de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de eventuele gebruikershandleidingen van het Product.

15.7 Indien de Gebruiker enige bepaling van dit artikel overtreedt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Edfin (of indien één of meer van zijn Eindgebruikers dat doet), is de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 1.000 EUR per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Edfin om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

15.8 In elk van de gevallen die dit artikel beoogt, maakt de tekortkoming van de Gebruiker of enige Eindgebruiker een zware fout uit die Edfin het recht geeft om zonder ingebrekestelling een einde aan de Overeenkomst te maken. De eventueel door de Gebruiker betaalde bedragen worden niet terugbetaald, ook niet voor de resterende, eventueel al betaalde periodes.

16 Annulatie

16.1 Als de Eindgebruiker verhinderd is voor een Opleiding kan de Eindgebruiker zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een collega. De Eindgebruiker kan schriftelijk of per email, zijn deelname aan een Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding en dit tot twee weken voor het begin van de Opleiding. Nadien is de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd. Indien ter voorbereiding van een Opleiding of als onderdeel ervan, reeds documentatie, al dan niet digitaal, ter beschikking werd gesteld, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

16.2 Edfin behoudt zich het recht voor de Opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen, wordt de Eindgebruiker hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor de Opleiding van op de hoogte gebracht.

16.3 In geval van annulatie door overmacht, wordt de Eindgebruiker hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de Eindgebruiker hiervoor geen schadevergoeding verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.

16.4 Webinars (on demand) en e-learnings en afstandsonderricht kunnen niet geannuleerd worden en geven geen recht op terugbetaling nadat er een toegangslink naar de Eindgebruiker werd gestuurd.

17 Geschillenregeling

17.1 In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken en hoven voor het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd.

17.2 Het Belgisch recht is, met uitsluiting van elk ander recht van toepassing op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst.

17.3 Partijen zullen altijd trachten om elk geschil dat ontstaan is uit de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, via onderhandelingen op te lossen. In voorkomend geval kan er op vraag van een van de Partijen een bemiddelingsvergadering georganiseerd worden in aanwezigheid van een erkend bemiddelaar, gekozen in onderling akkoord. Het gaat daarbij echter niet om een verplichte basisvoorwaarde voor elke gerechtelijke procedure.

18. Gebruikersvoorwaarden voor Webinars

18.1 Iedere Eindgebruiker wordt persoonlijk uitgenodigd en krijgt een link toegestuurd om deel te nemen aan de webinar/e-learning. De uitnodiging met link wordt geldig verstuurd naar het e-mailadres dat bij de inschrijving werd opgegeven. Deze uitnodiging evenals de toegangslink is persoonlijk en vertrouwelijk en mag dus op geen enkele manier  aan derden worden doorgegeven. Dit betekent dat enkel de ingeschreven Eindgebruiker een attest kan bekomen indien alle voorwaarden daartoe vervuld zijn.

18.2 Indien het een geaccrediteerde webinar betreft, moet de Eindgebruiker inloggen met de volledige voor- en achternaam. Enkel op die manier kan er geen twijfel bestaan dat de Eindgebruiker aanwezig was of niet. Indien Edfin enkel de voornaam of helemaal geen naam kan identificeren, kan de toegang voor de Eindgebruiker tot de webinar geweigerd worden en kan er geen attest afgeleverd worden. De zichtbare persoonsgegevens van de andere deelnemers zoals naam, voornaam en emailadres moeten vertrouwelijk behandeld worden en mogen niet voor eigen doeleinden gebruikt of misbruikt worden.

18.3. De Eindgebruiker wordt verondersteld zijn microfoon en camera uit te zetten en zijn scherm niet te delen tijdens de webinar behalve als de Eindgebruiker zelf aan het woord gelaten wordt. De chatfunctie wordt geacht ter goeder trouw te worden gebruikt en enkel indien nodig om bv. een vraag te stellen aan de docent of om een controlevraag te beantwoorden.

18.4. Na het volgen van een geaccrediteerde webinar krijgt de Eindgebruiker een mail toegestuurd met controlevragen die hij moet beantwoorden. Om recht te hebben op bijscholingspunten, moet de Eindgebruiker aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de controlevragen binnen de 48 uur na het einde van de webinar beantwoord hebben;
 • een slaagpercentage van minimum 60% behalen.
 • de webinar de ganse tijd gevolgd hebben.

Edfin behoudt zich het recht voor een controlevraag niet te laten meetellen wanneer 1/3 van de deelnemers niet geslaagd is voor die vraag. 

18.5. Het is niet toegestaan de webinar op te nemen, noch het geluid, noch het beeld.

18.6. Edfin wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot het ongepast gebruik of het delen van vertrouwelijke, gevoelige of ongepaste informatie via de chatfunctie of schermdeling tijdens de webinar.

18.7 Edfin behoudt zich het recht voor de toegang tot door de Eindgebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor deelnemers of voor derden. Edfin behoudt zich het recht voor de toegang tot de account van de Eindgebruiker te blokkeren indien deze laatste misbruik maakt van het Platform.

19. Privacy

19.1. Edfin hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Om in te schrijven op de nieuwsbrief/Opleidingen, heeft Edfin een beperkt aantal persoonsgegevens van de Gebruiker/Eindgebruiker nodig.

19.2. De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

19.3. Edfin geeft de Gebruiker/Eindgebruiker daarbij de volgende garanties: De persoonsgegevens van de Gebruiker/Eindgebruiker worden enkel ingezameld en verwerkt om de door hem gevraagde informatie te verstrekken, om de door hem gewenste dienstverlening te realiseren of om hem informatie te bezorgen over het opleidingsaanbod van Edfin. De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker/Eindgebruiker blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

19.4 De Gebruiker/Eindgebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan de juistheid ervan verifiëren. De Gebruiker/Eindgebruiker heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met zijn persoonsgegevens te laten verbeteren. Edfin treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonsgegevens van de Gebruiker/Eindgebruiker. Deze persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk verhuurd of verkocht aan derden.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN AUTEUR (AVvA)

 1. Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen
 2. Definities
 3. Overdracht van vermogensrechten
 4. Werk(en) in opdracht van Edfin
 5. Opleidingen in beheer van Edfin
 6. Fysieke opleidingen in beheer van Edfin
 7. Opleidingsverstrekkers
 8. Algemene bepalingen

1 Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen

1.1 De rechtsverhouding tussen Edfin en de Auteur, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden voor Auteurs’, hierna afgekort AVvA) en de eventuele bijzondere voorwaarden, al dan niet vervat op enig formulier en/of bevestigingse-mail voor wat betreft zijn activiteiten als Auteur van Opleidingen, als docent bij Fysieke Opleidingen of als Auteur van lesmateriaal dat hoort bij die Opleidingen. De AVvA en de bijzondere voorwaarden vormen samen de ‘Overeenkomst'.

1.2 De AVvA vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van aanvaarding van de AVvA zouden voorafgaan. 

1.3 De AVvA zijn van toepassing met uitsluiting van algemene en/of andere voorwaarden van de Auteur, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Afwijkingen ten opzichte van de AVvA zijn slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van Edfin.

1.5 Edfin behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de AVvA te wijzigen mits voorafgaande aankondiging 1 maand  voor de inwerkingtreding van de aanpassing. De Auteur kan in die periode van 1 maand de overeenkomst tussen hemzelf en Edfin opzeggen. In dat geval blijft de vorige versie van de AVvA de rechtsverhouding tussen Edfin en de Auteur beheersen (samen met eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkingen), maar kunnen er na die maand door de Auteur geen nieuwe Werken meer worden ontwikkeld onder deze AvvA en verliest de Auteur na die maand zijn toegang tot de Account.

1.6 De aanvaarding van de AvvA op de Website door de Auteur verbindt de Auteur en Edfin. De AvvA zijn opgenomen op de Website en worden goedgekeurd tijdens het registratieproces van de Auteur.

1.7 Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van kennisname van en aanvaarding van de Overeenkomst en de AVvA. Als begin van uitvoering worden onder meer beschouwd: het gebruik door de Auteur of door om het even welke Aangestelde van de Auteur van de Auteursmodules op de Website of het aanmaken van een Account.

1.8 De gehele of gedeeltelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid, krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing, van enige bepaling van de Overeenkomst of schriftelijke afwijking daarvan, laat enkel deze bepaling buiten toepassing en tast de wettigheid, geldigheid of toepasselijkheid van de rest van de Overeenkomst niet aan. In dat geval doet Edfin er alles aan om onmiddellijk te goeder trouw te komen tot de vervanging van de aangetaste bepaling met het oogmerk te komen tot een bepaling die wel wettig, geldig en toepasselijk is met dezelfde strekking als de onwettige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling op de wijze als beschreven in Artikel 1.5.

1.9 De Auteur garandeert de naleving van de Overeenkomst door elke Aangestelde.

1.10 Edfin heeft het recht om de Overeenkomst, inclusief de daaraan verbonden schuldvorderingen en schulden, over te dragen aan een andere rechtspersoon.

1.11 Elektronische documenten worden uitdrukkelijk door Partijen als bewijsmiddel aanvaard.

2 Definities

2.1 In het kader van de Overeenkomst, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

Aangestelde Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door een overeenkomst met de Auteur is verbonden en die voor of in opdracht van de Auteur de redactie van een Werk of Werken op zich neemt
Account De persoonlijke toegang waarover een Auteur beschikt op de Website die hem toestaat om toegang te hebben tot de Auteursmodules aan de hand van een persoonlijk e-mailadres en paswoord
Afstandsonderricht Opleiding door zelfstudie van een cursus/boek.
Auteur De natuurlijke of rechtspersoon die gebonden is door de AVvA, die de Auteur is van Opleidingen en/of Docent van Fysieke Opleidingen  en/of gebruik wenst te maken van de Auteursmodules om Werken te laten publiceren op de Website.
Auteursmodules De delen van de Website die worden ingericht met het oog op de creatie en overmaking van Werken.
Auteursmodule Sofia Sofia is de auteursmodule die Acco ter beschikking stelt voor het opstellen van e-learnings.
Deelnemer De natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een Opleiding en/of Opleidingsmoment via de Edfin website 
Edfin De vereniging zonder winstoogmerk Edfin met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 21 en met ondernemingsnummer 0672.757.653
Elearning Opleiding door zelfstudie van een cursus aan de hand van tekst, video- en geluidsfragmenten via de Edfin website.
Geluids- en/of Beelddragers Cd, dvd, geheugenkaart, internet, informatiesnelwegen, elektronische netwerken en elke andere vorm van elektronische uitgave en/of publicatie
Lesmateriaal De schriftelijke en/of elektronische stukken en informatie die ter beschikking wordt gesteld aan deelnemers van Opleidingen en/of Opleidingsmomenten.
(Live) Webinar Opleiding via videomeeting die op een welbepaalde dag en uur kan gevolgd worden na inschrijving op de Edfin website.
Opleiding Iedere vorming en/of cursus in schriftelijke of elektronische vorm (zoals bv een webinar (on demand), e-learning of afstandsonderricht) die ter beschikking wordt gesteld van de ingeschreven deelnemers.
Fysieke opleiding Presentatie die fysiek verstrekt wordt en opengesteld wordt voor de ingeschreven deelnemers.
Opleidingsverstrekker De natuurlijke of rechtspersoon die Opleidingen voor eigen rekening aanbiedt via het Edfinplatform.
Partij Ofwel Edfin ofwel de Auteur
Partijen Edfin en de Auteur
(Edfin) platform De omgeving waarop Auteurs hun Werken aan derden kunnen aanbieden.
Webinar on demand Opleiding via een op voorhand opgenomen video die op om het even welk moment kan gevolgd worden na inschrijving op de Edfin website.
Werken Opleidingen en/of Lesmateriaal, al dan niet vastgelegd op Geluids- en/of Beelddragers
Website De website via dewelke de Auteur de Werken kan overmaken en ter beschikking stellen (www.edfin.be)

 

2.2 Behoudens tegenstrijdige bepalingen omvatten de meervouden de enkelvouden en omgekeerd.

2.3 De woorden die niet gedefinieerd zijn, worden bedoeld in hun gebruikelijke betekenis.

2.4 Behoudens tegengestelde precisering, zijn de opsommingen uit de Overeenkomst niet limitatief.

3 Overdracht van vermogensrechten

Behoudens schriftelijk anders overeengekomen draagt de Auteur geen vermogensrechten over aan Edfin.

4 Werk(en) in opdracht van Edfin

4.1 Aanlevering van een Werk of Werken

4.1.1 De Auteur levert het Werk aan met inachtneming van de door Edfin aan de Auteur bezorgde instructies of van enige handleiding of mededeling die Edfin in verband met de Website of de Auteursmodules bezorgt.

4.1.2 De Auteur dient minstens één kopie van om het even welk Werk in de vorm zoals hij zijn werk aan Edfin bezorgt, te bewaren. Hij dient deze kopie op eerste verzoek van Edfin kosteloos aan Edfin ter beschikking te stellen, ingeval de aan Edfin bezorgde kopie, om welke reden ook, mocht zijn verloren gegaan, of op welke wijze ook, en om welke reden ook, onbruikbaar mocht zijn geworden.

4.1.3 Voor zover de Auteur en Edfin een termijn overeenkomen binnen dewelke een Werk moet worden aangeleverd, is deze termijn bindend voor de Auteur. Indien de Auteur niet binnen deze termijn aanlevert, is Edfin gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In laatstgenoemd geval is de Auteur verplicht alle door Edfin geleden of te lijden schade te vergoeden.

4.2 Accreditatie van een Werk of Werken

4.2.1 Elke vorm van Opleiding wordt door de Auteur steeds elektronisch doorgestuurd naar de beheerder van Edfin.  Na controle voor publicatie maar zonder inhoudelijke goedkeuring, wordt deze dan door de Edfin beheerder geactiveerd en publiek beschikbaar gesteld.  Edfin kan weigeren te publiceren in de volgende gevallen:

 • indien het Werk op geen enkele manier verband houdt met of relevant is voor het beroep van financiële professional zij het als bediende of als zelfstandige.
 • indien het Werk volgens Edfin onvoldoende kwalitatief is.
 • indien er wettige redenen zijn om het Werk niet te publiceren.
 • indien Edfin van oordeel is dat publicatie in strijd is met het gerechtvaardigd belang van Edfin om te ondernemen.

4.2.2 Opleidingen die niet publiek beschikbaar worden gesteld, maar enkel binnen een welbepaalde groep deelnemers, worden niet afzonderlijk gevalideerd.  Deze opleidingen kunnen zonder validatie van de Edfin beheerder ter beschikking worden gesteld aan de leden van de groep. Edfin kan ook in dit geval toch de publicatie verhinderen indien Edfin kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit die plaatsvindt op of van ongeoorloofde informatie die wordt verspreid via de website. Edfin zal de desbetreffende gegevens ontoegankelijk maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk meedelen aan het parket.

Edfin kan naar eigen inzicht bepaalde Opleidingen accrediteren opdat die Opleidingen in aanmerking komen voor de verplichte vorming en bijscholing van de deelnemers. De betreffende accreditatie verleent evenwel geen enkele verdergaande garantie of verplichting dan de inhoudelijke garanties en verplichtingen die het verlenen van die accreditatie met zich brengt. Edfin geeft met andere woorden geen garanties inzake actualiteit, juistheid en volledigheid.

4.2.3 Indien Edfin een of meer Werken niet wil publiek maken binnen een redelijke termijn dan kan de Auteur de krachtens de Overeenkomst overgedragen rechten terugnemen, indien binnen twee weken geen gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling door de Auteur per brief/email. De Auteur moet in die mededeling duidelijk aangeven m.b.t. welk Werk hij zijn rechten terugneemt.

4.3 Schorsing of beëindiging van publicatie en/of exploitatie

4.3.1 Edfin behoudt zich het recht voor om te allen tijde de publicatie en/of exploitatie stop te zetten, bv. omdat vernieuwing, wijziging of vervanging van de inhoud noodzakelijk is. Edfin heeft het recht om enig Werk, waarvan de inhoud als achterhaald of anderszins niet meer correct wordt bevonden, van de Website te halen. De Auteur kan hiervoor geen enkele schadevergoeding vorderen.

4.3.2 Edfin moet de Auteur in dergelijke gevallen wel de gelegenheid bieden in het betreffende Werk verbeteringen aan te brengen of het Werk te actualiseren, indien daartoe enige noodzaak bestaat, en dit binnen een door Edfin bepaalde termijn.

4.3.3 Edfin behoudt zich het recht voor indien ze kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit die plaatsvindt op of van een ongeoorloofde informatie die wordt verspreid via de website, de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket.

4.3.4 Edfin behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de Auteur geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor deelnemers of voor derden.

4.4 Vorm en titel

Edfin bepaalt volledig vrij de definitieve vormgeving, in alle aspecten, van de publicatie en/of exploitatie van enig Werk. Edfin en de Auteur beslissen samen over de titel onder dewelke een Werk wordt gepubliceerd of geëxploiteerd. De gekozen titel zal door de Auteur niet voor enig ander werk van zijn hand gebruikt worden, tenzij hij hiertoe de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating verkrijgt van Edfin.

4.5 Vergoeding van de auteur

De vergoeding die Edfin aan de Auteur verschuldigd is, wordt geregeld in samenspraak en in een specifieke overeenkomst/email bevestigd. De vergoeding omvat alle kosten en erelonen zoals de bestede tijd aan voorbereiding, het lesmateriaal, het doceren zelf evenals de verplaatsingskosten en is exclusief btw. De Auteur factureert aan Edfin. In geval van betwisting, moet de factuur op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden binnen 14 dagen na ontvangst ervan.

5 Opleidingen in beheer van Edfin

5.1 De Auteur ontwikkelt Webinar(s) on demand, elearnings en/of afstandsonderricht voor Edfin. Het onderwerp en de specificiteiten worden in samenspraak vastgelegd en in een aparte overeenkomst of per mail bevestigd door beide partijen. De Auteur levert de tekst, PowerPoint presentatie en/of video aan. Edfin brengt bovenstaande dan in op het Edfinplatform. De Auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de Opleiding.

Edfin is erkend als dienstverlener geregelde vorming en bijscholing en indien het een geaccrediteerde Opleiding betreft, is Edfin verantwoordelijk voor het bezorgen van de attesten met opleidingspunten aan de deelnemers.

5.2 De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Opleiding zijn voorbehouden aan Edfin. Dit houdt in dat de Opleiding niet mag gebruikt, doorgegeven of op gelijk welke manier mag verveelvuldigd worden door de Auteur buiten het Edfinplatform zonder voorafgaandelijke toestemming van Edfin. Edfin zal wel altijd de naam van de Auteur vermelden.

6 Fysieke opleidingen in beheer van Edfin

6.1 De Auteur verzorgt fysieke Opleidingen voor Edfin. Het onderwerp, de frequentie en de locatie worden in samenspraak vastgelegd in een aparte overeenkomst of per mail bevestigd door beide partijen. Edfin zorgt voor de logistieke en organisatorische ondersteuning van deze Opleidingen. Hieronder verstaan we de reservatie van de opleidingslocatie en het nodige presentatiemateriaal (in samenspraak tussen partijen) en eventuele catering.

De Auteur laat aan Edfin weten welk didactisch materiaal hij nodig heeft. Edfin neemt in principe de kosten voor de huur van het didactisch materiaal op zich. Enkel indien Edfin de kosten buitensporig vindt, kan zij deze weigeren. De eventuele catering en de huur van de opleidingslocatie komen ten laste van Edfin.

6.2 De Auteur bezorgt het lesmateriaal evenals de ingevulde infofiche minstens één week op voorhand aan Edfin. Edfin zorgt ervoor dat het lesmateriaal, zonder dit inhoudelijk goedgekeurd te hebben, tijdig ter beschikking van de deelnemers op de opleidingslocatie is.

Tenzij anders overeengekomen, zal Edfin niet aanwezig zijn op de opleidingslocatie.  De Auteur  laat de aanwezigheidslijst van de deelnemers invullen en ondertekenen en ondertekent zelf ook  de aanwezigheidslijst. De Auteur zorgt ervoor dat Edfin binnen de twee werkdagen na de fysieke Opleiding over de gedateerde en ondertekende aanwezigheidslijst (door deelnemers en Auteur ondertekend) beschikt door deze zowel per post als elektronisch aan Edfin te bezorgen. Enkel in dit geval kunnen er attesten uitgereikt worden. Indien door toedoen van de Auteur de attesten niet (tijdig) kunnen uitgereikt worden, kan Edfin zich verhalen op de Auteur voor de door Edfin geleden schade.

De Auteur vertegenwoordigt Edfin en verbindt er zich dan ook toe op het lesmateriaal zijn eigen naam of logo van zijn bedrijf op een bescheiden manier te vermelden naast dit van Edfin. In ruil daarvoor verlangt Edfin geen exclusiviteit van de Auteur, tenzij anders bedongen.

Edfin is erkend als dienstverlener geregelde vorming en bijscholing en is dus alleen bevoegd om de Opleidingen te accrediteren en de nodige attesten met opleidingspunten af te leveren aan de deelnemers.

6.3 Annulaties door Edfin

Twee weken voor de startdatum van Opleiding beslist Edfin of deze al dan niet doorgaat op basis van het aantal inschrijvingen.

Als de Opleiding niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, heeft de Auteur geen recht op vergoeding en verwittigt Edfin de reeds ingeschreven deelnemers hiervan.

6.4 Annulaties door de Auteur

Annulatie door de Auteur is enkel mogelijk ingeval van ziekte of overmacht.

Als de Auteur door ziekte of overmacht de Opleiding niet kan verzorgen, moet hij Edfin hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De Auteur stelt alles in het werk om in vervanging te voorzien. Als er geen vervanging wordt gevonden of Edfin niet akkoord gaat met de voorgestelde vervanging, verwittigt Edfin de deelnemers en legt een nieuwe datum vast waarop de Opleiding toch nog kan plaats vinden.

Annulaties door de Auteur om een andere reden, geven aanleiding tot een schadevergoeding voor Edfin.

7 Opleidingsverstrekkers

7.1 De Opleidingsverstrekker kan gebruik maken van het Edfinplatform om Opleidingen voor eigen rekening (fysieke Opleidingen en live webinars) aan te bieden.

Edfin stelt haar platform ter beschikking zoals hierna omschreven. Edfin registreert de inschrijvingen op de Opleidingen van de Opleidingsverstrekker en volgt de betaling op van de ingeschreven deelnemers via het Edfinplatform.

De Opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Opleidingen.

De Opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor het aanvullen van de aanwezigheden op het Edfinplatform. Indien het een Opleiding betreft, geaccrediteerd door de Opleidingsverstrekker als erkende dienstverlener geregelde vorming en bijscholing, is de Opleidingsverstrekker verantwoordelijk voor het bezorgen van de attesten met opleidingspunten geregelde bijscholing aan de deelnemers. Edfin is in dit geval enkel bevoegd om aanwezigheidsattesten (zonder opleidingspunten geregelde bijscholing) af te leveren.

Het lesmateriaal dat de Opleidingsverstrekker aanlevert, blijft auteursrechtelijk zijn eigendom. Dit houdt in dat niets uit het lesmateriaal gebruikt, doorgegeven of gekopieerd mag worden buiten de werking van Edfin zonder voorafgaandelijke toestemming van de Opleidingsverstrekker.

7.2 Specifieke bepalingen voor fysieke Opleidingen

De Opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische afhandeling van de Fysieke Opleidingen. De Opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor het feit dat de deelnemers het lesmateriaal tijdig ter beschikking hebben.

De Opleidingsverstrekker bekijkt ten laatste 5 werkdagen op voorhand via het Edfinplatform of het minimum aantal deelnemers (door hemzelf bepaald) bereikt is. In het positieve geval en indien het een geaccrediteerde Opleiding betreft, trekt hij zelf een lijst met deelnemers en print hij een in te vullen aanwezigheidslijst uit.

De Opleidingsverstrekker laat de aanwezigheidslijst van de deelnemers invullen en ondertekenen en ondertekent zelf ook de aanwezigheidslijst.

De Opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor het aanvullen van de aanwezigheden op het Edfinplatform.

Ingeval een Fysieke Opleiding of een live webinar niet kan doorgaan, verwittigt de Opleidingsverstrekker de ingeschreven deelnemers hiervan. De Opleidingsverstrekker verwittigt ook Edfin hiervan zodat deze laatste de reeds betaalde inschrijvingsgelden kan terugstorten.

In geval van annulatie door overmacht, verwittigt de Opleidingsverstrekker de deelnemers hiervan zo snel als mogelijk.

7.3 Soorten abonnementen

Er zijn twee abonnementen mogelijk:

• Basic abonnement: de Opleidingsverstrekker plaatst zijn Opleidingen zelf online op het Edfinplatform.

• Premium abonnement: Edfin plaatst de Opleidingen van de Opleidingsverstrekker online  op het Edfinplatform.

De kostprijs van het abonnement wordt berekend in functie van het aantal ingeschreven deelnemers per jaar op alle Opleidingen samen van een Opleidingsverstrekker te rekenen vanaf de datum van aanmaak van het abonnement.

Bij aanmaak van het abonnement wordt het minimum aantal deelnemers aangerekend zoals hieronder beschreven en wordt op die basis gefactureerd.

Van zodra het aantal deelnemers een volgende schijf bereikt, stuurt Edfin een nieuwe factuur naar de Opleidingsverstrekker. Indien de nieuwe factuur na twee betalingsherinneringen niet betaald wordt door deze laatste aan Edfin, kunnen er geen deelnemers meer inschrijven op Opleidingen van de Opleidingsverstrekker.

Eens het aantal Opleidingen samen meer dan 30 bedraagt, geldt er een kostprijs op aanvraag.

Doorheen een lopend jaar kan er overgeschakeld worden van Basic abonnement naar Premium abonnement maar niet omgekeerd.

Edfin verbindt er zich toe de door de deelnemers aan Edfin betaalde inschrijvingsgelden maandelijks door te storten aan de Opleidingsverstrekker. Ingeval van betwisting moet de Opleidingsverstrekker op gemotiveerde wijze reageren binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijvingsgelden.

  Aantal inschrijvingen per jaar Tarief BASIC abonnement Tarief PREMIUM abonnement
Schijf 1 0-10 0 € 750 €
Schijf 2 11-25 375 € + 0 €
Schijf 3 26-50 + 375 € + 750 €
Schijf 4 51-100 + 750 € + 1.500 €
Schijf 5 101-150 + 750 € + 1.500 €
Schijf 6 151-200 + 750 € + 1.500 €
Schijf 7 201-250 + 750 € + 1.500 €
Schijf 8 251-300 + 750 € + 1.500 €
Schijf 9 301-400 + 500 €

+ 1.000 € (met een maximum aantal opleidingen van 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Algemene bepalingen

8.1 Middelenverbintenis en aansprakelijkheid

8.1.1 De Auteur levert alle mogelijke inspanningen voor de inhoudelijke correctheid van de door hem aangeleverde Werken. De Auteur is aansprakelijk voor zover hij die inspanningen niet geleverd heeft of in onvoldoende mate geleverd heeft.

8.1.2 De Auteur is verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en zijn verbinding. De Auteur is verantwoordelijk voor elke activiteit die verricht wordt vanaf of via één van zijn Accounts. De Auteur is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige antivirusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan.

8.1.3 Edfin kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van Edfin of haar Aangestelden zou bewezen worden en slechts in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

8.1.4 Indien enige aansprakelijkheid van Edfin bewezen zou zijn, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, het verlies aan cliënteel, verlies aan data, onbeschikbaarheid van data of enige stijging van de algemene kosten.

8.1.5 Edfin is niet aansprakelijk voor schade aan derden tengevolge van de geleverde diensten door de Auteur en dient de Auteur niet te vrijwaren. Enkel de Auteur kan aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of onvolledige informatie. In het bijzonder denken we hier aan het lesmateriaal en de documentatie door de Auteur verstrekt.

8.1.6 Edfin kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze Overeenkomst door de Auteur en ook niet voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Auteur of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

8.1.7 Edfin en de Auteur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht als beschreven in de Overeenkomst.

8.2 Overmacht

8.2.1 Elk geval van overmacht bevrijdt de Partijen van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de andere Partij aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Beide Partijen hebben dan het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande melding als ontbonden te aanzien.

8.2.2 In voorkomend geval kan iedere Partij de uitvoering van de Overeenkomst ook tijdelijk opschorten zolang de overmacht duurt en zolang het redelijkerwijs nodig is om daarna de normale dienstverlening opnieuw te hervatten.

8.2.3 Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, epidemie (met inbegrip van pandemie), (ernstige) ziekte, overstroming of enige andere natuurramp, overval, enige tekortkoming of handeling van derden, inclusief leveranciers, en uitzonderlijke verkeershinder.

8.3 Vrijwaringsplicht van de Auteur

8.3.1 De Auteur bevestigt hierbij dat de door hem vervaardigde Werken zoals hij deze aan Edfin aanbiedt, vrij zijn van auteursrechten, hieronder begrepen de opgenomen foto’s, illustraties, teksten..., en dat ze geen inbreuk maken op het auteursrecht, op enig ander recht van derden of op enige wetgeving (bv. betreffende de openbare orde en de goede zeden), en dat voor zover in de Werken foto’s of illustraties werden opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze foto’s of illustraties werden verkregen. De Auteur vrijwaart Edfin o.a. tegen alle vorderingen die door derden tegen Edfin worden ingesteld m.b.t. de inhoud en de vorm van het werk. Enkel de Auteur kan aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of niet volledige informatie.

8.3.2 De in het vorige lid genoemde vrijwaringsplicht van de Auteur bestaat naast het recht van Edfin op een zelfstandige en volledige vergoeding door de Auteur van de door Edfin geleden schade.

8.3.3 De Auteur moet Edfin op eerste verzoek bijstand verlenen en vrijwaren indien Edfin door derden aangesproken wordt op gronden waarvoor krachtens dit Artikel op de Auteur een vrijwaringsplicht t.o.v. Edfin rust.

8.4 Niet-concurrentieplicht

8.4.1 In een specifiek overeenkomst of bevestiging per mail kunnen bepalingen van niet-concurrentie worden opgenomen.

8.4.2 Indien er een niet-concurrentiebeding werd opgenomen in een specifieke overeenkomst of bevestigd per mail  heeft Edfin de mogelijkheid de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van overtreding van deze niet-concurrentieplicht, onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding van de Auteur.

8.5 Het adres van Partijen

8.5.1 Het adres van ieder van de Partijen, dat bij de aanvang van de Overeenkomst geldt, is de plaats vermeld door de Auteur bij de registratie op de Website en de plaats vermeld in deze AVvA bij de definitie van Edfin.

8.5.2 Iedere adreswijziging van de Auteur moet schriftelijk ter kennis van Edfin worden gebracht. Op het moment dat Edfin het schrijven/de email ontvangt, is het nieuw meegedeelde adres de plaats waar de kennisgevingen moeten worden gedaan.

8.5.3 Iedere adreswijziging van Edfin wordt meegedeeld door wijziging van de AVvA.

8.6 Privacy

8.6.1 In het kader van de Europese privacyregelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ofwel de GDPR)  heeft Edfin een privacybeleid uitgewerkt (zie www.edfin.be). Edfin verwacht dat de Auteur hiervan kennis heeft genomen en zich engageert om dit na te leven.

8.6.2 Wanneer Edfin bepaalde gegevens (naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam,…) over de deelnemers aan Opleidingen doorgeeft aan de Auteur, gebeurt dit uitsluitend in het kader van de geplande Opleiding waarvoor deze deelnemers zich ingeschreven hebben. Het is de Auteur enkel toegestaan deze gegevens te raadplegen en te gebruiken in het kader van de geplande Opleiding. De gegevens zullen niet verder verspreid of doorgegeven worden.

8.6.3 Na beëindiging van de Opleiding of op eenvoudige vraag van Edfin zullen deze gegevens gewist worden en is het de Auteur niet toegestaan deze bij te houden of er verder gebruik van te maken. Uiteraard geldt dit niet voor persoonsgegevens die door de  deelnemers zelf rechtstreeks verstrekt zijn aan de Auteur.

8.7 Toepasselijk recht en geschillenregeling

8.7.1 In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd.

8.7.2 Het Belgisch recht is, met uitsluiting van elk ander recht van toepassing op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst.

8.7.3 Partijen zullen altijd trachten om elk geschil dat ontstaan is uit de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, via onderhandelingen op te lossen. In voorkomend geval kan er op vraag van een van de Partijen een bemiddelingsvergadering georganiseerd worden in aanwezigheid van een erkend bemiddelaar. Het gaat daarbij echter niet om een verplichte basisvoorwaarde voor elke gerechtelijke procedure.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN SOFIA ONLINE LEERPLATFORM

mei 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform Sofia. (https://www.sofialearn.com, https://www.sofialearn.be , https://www.sofialearn.nl ,https://www.sof ialearn.eu). ACCO adviseert u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.
Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via infosofia@acco.be.

1 Definities

Account de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst
Code de informatie waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Content op het Platform.
Content alle informatie die door de Gebruiker zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten, Word documenten en PDF documenten.
Dienst de dienst die Sofia aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Sofia en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.
Gebruiker persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.
Gebruiksvoorwaarden deze gebruiksvoorwaarden van Sofia.
Inloggegevens de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst.
IE-rechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
Overeenkomst de overeenkomst die de Gebruiker met Sofia ACCO sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst.
Platform het platform dat via de url (https://www.sofialearn.com,https://www.sofialearn.be,https://www.sofial earn.nl, https://www.sofialearn.eu) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst krijgt.
Sofia de naam van ACCO cvba waaronder zij de Dienst aanbiedt. ACCO cvba is gevestigd te Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven, België met ondernemingsnummer BE 0403 547 615.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Sofia.

2.2 Sofia is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

3 Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Sofia voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is. Toegang tot de Content op het Platform kan worden verkregen via een Code of acceptatie van een uitnodiging per e-mail. Deze Code of uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy zoals hieronder beschreven. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt dat u de algemene voorwaarden en Privacy Policy zorgvuldig gelezen en begrepen hebt, verklaart u dat u inderdaad deze informatie heeft gelezen en hiermee zonder voorbehoud instemt. U verklaart daarbij ook dat u begrijpt met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik als voortgezette toestemming wordt begrepen.

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Sofia mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Sofia laten weten.

3.4 Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Sofia behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

4 De Dienst en het gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan aanmaken en/of raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Sofia te omzeilen;
 • bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 • bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
 • een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sofia;
 • een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 • naar de mening van Sofia in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak; - in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • inbreuk maken op de rechten van Sofia en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
 • de belangen en goede naam van Sofia kunnen schaden.

5 Beschikbaarheid

5.1 Sofia is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Sofia ten dienste staan, is Sofia te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: - u handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden; - Sofia van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Sofia of anderen kunnen toebrengen. Sofia zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Sofia garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Sofia is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

6 IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij Sofia en/of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Sofia aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Sofia zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

7 Garanties

7.1 Sofia garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Sofia geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Sofia is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert Sofia niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in studieresultaten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapportages, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Dienst wordt verkregen.

7.4 Sofia is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Sofia besteedt redelijke zorg aan het onderhoud van het platform.

8.2 Sofia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

8.3 Sofia is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

8.4 Sofia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sofia zelf en/of haar leidinggevenden.

9 Overmacht

9.1 Sofia is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Sofia redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,... Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Sofia gebruikt en die het Sofia platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Sofia worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.

10.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst voor zowel u als de derden die u mogelijk toegang heeft gegeven tot uw Account direct ontzegd. Sofia verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Sofia is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

11 Varia

11.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Sofia zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

11.2 Sofia mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is uw enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en uw Account te beëindigen.

11.3 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheersd door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company