Privacybeleid

Privacybeleid

1 Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1 Edfin vzw is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens voor Edfin vzw en u een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

1.2 Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (w.o. ondernemingen of entiteiten die adverteren in publicaties van Edfin vzw) noch van websites of applicaties waarnaar wordt verwezen via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website.
Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3 In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: gdpr@edfin.be. Wij zullen u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1 Edfin vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt (bv. via het zich registreren op ons website) of wanneer u de Website bezoekt of die ze verkrijgt van derden.

2.2 Edfin vzw is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.3 Edfin vzw treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).
De aangestelden of medewerkers van Edfin vzw, alsook verwerkers die zij inschakelt, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3 Hoe kunt u Edfin vzw contacteren?

U kunt ons contacteren via onderstaande gegevens:
Naam: Edfin vzw
Adres: Einestraat 21
9700 Oudenaarde
Ondernemingsnummer: 0672.757.653
Telefoonnummer: 055/30.59.89
E-mail: gdpr@edfin.be
Hyperlink Website: https://www.edfin.be

4 Welke gegevens verwerken wij van u?

Edfin vzw verwerkt desgevallend:

 • persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres, emailadres,…);
 • identificatiegegevens van uw kantoor (zoals naam, adres, ondernemingsnummer,…);
 • financiële informatie (zoals bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder,…);
 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens (zoals inloggegevens, cookies,….).

5 Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1 Edfin vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor/om (niet limitatief):

 • Het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze werking, activiteiten, events, diensten en de sector.
 • De registratie en opvolging van de inschrijving voor events, congressen,…
 • In contact te treden met u in het kader van onze activiteiten als opleidingsverstrekker.
 • Te voldoen aan wetgeving en regelgeving die op Edfin vzw van toepassing is.
 • Bezoekers van de website of personen die op een andere manier in contact komen met Edfin vzw te prospecteren.
 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website. Hiertoe kunnen wij bepaalde elektronische gegevens verwerken zoals cookies en IP-adres wanneer u de website bezoekt of raadpleegt.
 • De fysieke beveiliging van ons gebouw naar aanleiding van een bezoek aan onze kantoren (bv. Cameraregistratie).

5.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgronden, doch zonder dat de hierna volgende opsomming limitatief is:

 • indien u uw toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Edfin vzw of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen van Edfin vzw of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen.

6 Doorgifte van gegevens

 De gegevens die Edfin vzw over u verkrijgt, kunnen worden doorgegeven op grond van de uitvoering van een overeenkomst evenals ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan BZB-Fedafin, Sofuba en CEPOM. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te laten weten via gdpr@edfin.be.

Edfin vzw kan verwerkers inschakelen met het oog op het leveren van specifieke diensten en producten. Zij dienen zich evenzeer aan de verplichtingen van de AVG te houden. 

Edfin vzw kan in sommige gevallen wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8 Wat zijn uw rechten?

8.1 Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en desgevallend om inzage te krijgen in die gegevens.

8.2 Recht op verbetering van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zouden zijn.

8.3 Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Edfin vzw werden verwerkt;
 • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door Edfin vzw zouden zijn verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

8.4 Recht op beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Edfin vzw deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Edfin vzw zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.5 Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via gdpr@edfin.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven of mailings. In elke nieuwsbrief of mailing wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door Edfin vzw berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.7 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt hiervoor eenvoudig een verzoek daartoe richten aan gdpr@edfin.be.

8.8 De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.9 Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Edfin vzw op gdpr@edfin.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer Edfin vzw redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal Edfin vzw een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9 Wat zijn onze verplichtingen?

9.1 Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van Edfin vzw.

9.2 Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3 Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

9.4 Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

9.5 In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

9.6 In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u Edfin vzw contacteren op het e-mailadres gdpr@edfin.be.

10 Waar verwerken wij uw gegevens?

Wij en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Via volgende organisaties vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

11 Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company